Home » Sai Baba Namavali

SAI BABA NAMAVALI

साई बाबा नामावली

'ॐ श्री साईंनाथाय नम:'।

'ॐ श्री साईं लक्ष्मी नारायणाय नम:'।

'ॐ श्री साईं कृष्णमशिवमारूतयादिरूपाय नम:'।

'ॐ श्री साईं शेषशायिने नम:'।

'ॐ श्री साईं गोदावीरतटीशीलाधीवासिने नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तहृदालयाय नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वहृन्निलयाय नम:'।

'ॐ श्री साईं भूतावासाय नम:'।

'ॐ श्री साईं भूतभविष्यदुभवाज्रिताया नम:'।

'ॐ श्री साईं कालातीताय नम:'।

'ॐ श्री साईं कालायः नम:'।

'ॐ श्री साईं कालकालाय नम:'।

'ॐ श्री साईं कालदर्पदमनाय नम:'।

'ॐ श्री साईं मृत्युंजयाय नम:'।

'ॐ श्री साईं अमर्त्याय नम:'।

'ॐ श्री साईं मर्त्याभयप्रदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं जिवाधाराय नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वाधाराय नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तावनसमर्थाय नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तावनप्रतिज्ञाय नम:'।

'ॐ श्री साईं अन्नवस्त्रदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं आरोग्यक्षेमदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं धनमांगल्यप्रदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं ऋद्धिसिद्धिदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं पुत्रमित्रकलत्रबंधुदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं योगक्षेमवहाय नम:'।

'ॐ श्री साईं आपदबांधवाय नम:'।

'ॐ श्री साईं मार्गबंधवे नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं प्रियाय नम:'।

'ॐ श्री साईं प्रीतिवर्द्धनाय नम:'।

'ॐ श्री साईं अंतर्यामिणे नम:'।

'ॐ श्री साईं सच्चिदानात्मने नम:'।

'ॐ श्री साईं नित्यानंदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं परमसुखदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं परमेश्वराय नम:'।

'ॐ श्री साईं परब्रह्मणे नम:'।

'ॐ श्री साईं परमात्मने नम:'।

'ॐ श्री साईं ज्ञानस्वरूपिणे नम:'।

'ॐ श्री साईं जगत: पित्रे नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तानां मतधातपितामहाय नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्ताभय प्रदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तपराधिनाय नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तानुग्रहकातराय नम:'।

'ॐ श्री साईं शरणागतवत्सलाय नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तिशक्तिप्रदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं ज्ञानवैराग्यपदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं प्रेमप्रदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं संशयहृदयदोर्बल्यपापकर्म नम:'।

'ॐ श्री साईं हृदयग्रन्थिवेदकाय नम:'।

'ॐ श्री साईं कर्मध्वंसिने नम:'।

'ॐ श्री साईं सुद्धसत्त्वस्थिताय नम:'।

'ॐ श्री साईं गुणातीतगुणात्मने नम:'।

'ॐ श्री साईं अनंत कल्याणगुणाय नम:'।

'ॐ श्री साईं अमितपराक्रमाय नम:'।

'ॐ श्री साईं जयिने नम:'।

'ॐ श्री साईं दुर्घषोक्षोभ्याम नम:'।

'ॐ श्री साईं अपराजितय नम:'।

'ॐ श्री साईं त्रिलोकेषु अनिघातगतये नम:'।

'ॐ श्री साईं अशक्यरहिताय नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वशक्तिमूर्तये नम:'।

'ॐ श्री साईं सुसरूपसुंदराय नम:'।

'ॐ श्री साईं सुलोचनाय नम:'।

'ॐ श्री साईं बहुरूपविश्वमूर्तये नम:'।

'ॐ श्री साईं अरूपाव्यक्ताय नम:'।

'ॐ श्री साईं अचिंताय नम:'।

'ॐ श्री साईं सूक्ष्माय नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वान्तर्यामिणे नम:'।

'ॐ श्री साईं मनोवागतिताय नम:'।

'ॐ श्री साईं प्रेममूर्तये नम:'।

'ॐ श्री साईं सुलभदुर्लभाय नम:'।

'ॐ श्री साईं असहायसहायाय नम:'।

'ॐ श्री साईं अनाथनाथदीनबन्धवे नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वभारभ्रते नम:'।

'ॐ श्री साईं अकर्मानेककर्मसुकर्मिणे नम:'।

'ॐ श्री साईं पुण्यश्रवणकीर्तनाय नम:'।

'ॐ श्री साईं तीर्थाय नम:'।

'ॐ श्री साईं वासुदेवाय नम:'।

'ॐ श्री साईं सता गतये नम:'।

'ॐ श्री साईं सत्परायणाय नम:'।

'ॐ श्री साईं लोकनाथाय नम:'।

'ॐ श्री साईं पावनानधाय नम:'।

'ॐ श्री साईं अमृतांशवे नम:'।

'ॐ श्री साईं भास्करप्रभाय नम:'।

'ॐ श्री साईं ब्रह्मचर्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नम:'।

'ॐ श्री साईं सत्यधर्मपराणाय नम:'।

'ॐ श्री साईं सिद्धेश्वराय नम:'।

'ॐ श्री साईं सिद्धसंकल्पाय नम:'।

'ॐ श्री साईं योगेश्वराय नम:'।

'ॐ श्री साईं भगवते नम:'।

'ॐ श्री साईं भक्तवत्सलाय नम:'।

'ॐ श्री साईं सत्यपुरुषाय नम:'।

'ॐ श्री साईं पुरुषोत्तमाय नम:'।

'ॐ श्री साईं सत्यतत्वबोधकाय नम:'।

'ॐ श्री साईं कामादिषडूवैरिध्वासिने नम:'।

'ॐ श्री साईं अभेदानंदानुभवरप्रदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं समसर्वमतसंमताय नम:'।

'ॐ श्री साईं दक्षिणामूर्तये नम:'।

'ॐ श्री साईं वेंकटेशरमणाय नम:'।

'ॐ श्री साईं अद्भुतांतचर्याय नम:'।

'ॐ श्री साईं प्रपन्नार्तीहराय नम:'।

'ॐ श्री साईं संसारसर्वदुखक्षरूपय नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वत्सिव्रतोपुखाय नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वांतर्बहि: स्थिताय नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वमंगलकराय नम:'।

'ॐ श्री साईं सर्वाभीष्टप्रदाय नम:'।

'ॐ श्री साईं रामरसतन्मर्गस्थानपनाय नम:'।

'ॐ श्री साईं समर्थसद् गुरुसाईंनाथाय नम:'।

©2018 by Saibaba. Proudly created with rpgwebsolutions.com